Dostępne kursy

Szkolenie podstawowe ratowników OSP według programu z 2015 r.

w okresie od 15.12.2018 do 04.02.2019r.

Liczba godzin lekcyjnych: 126h

warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat.
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków).
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”).
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum.
  • email konieczny do przesłania danych z logowaniem na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice.

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

  • zajęcia teoretyczne - prowadzone na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice
  • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych (minimum 1 na 2 ratowników).
  • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.